Thông báo Về việc bán tài sản thanh lý

Down danh mục tài sản thanh lý tại link sau:

Phụ lục 01 Chi tiết tài sản thanh lý
scan0288scan0289

Comments are closed.