Thông báo về việc Đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu Học viện Hành chính Quốc gia trên website của Học viện (http://www.napa.vn)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, tại  Kế hoạch xây dựng Bản tin Thông tin tư liệu của Học viện Hành chính Quốc gia và Nội dung Bản tin Thông tin Tư liệu số 1/2021; ngày 26/7/2021, Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu đã đăng tải Bản tin số 1/2021 trên website của Học viện.

Với mục đích giới thiệu, phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, Bản tin Thông tin Tư liệu góp phần tạo điều kiện giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện tham gia đóng góp, công bố những kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung Bản tin gồm có 5 mục: Giáo trình- Sách chuyên khảo; Sách tham khảo; Đề tài nghiên cứu khoa học; Luận văn, luận án; và Cập nhật văn bản mới.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số 1/2021 được đăng trên Website của Học viện tại mục Tin tức – Thông tin hành chính, địa chỉ: https://www1.napa.vn/blog/ban-tin-thong-tin-tu-lieu-so-12021.htm.

Comments are closed.