Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện Quyết định số 2824/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Thanh Cường, Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia;

..

1361-TB-HCQG

Comments are closed.