Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

Tập thể cán bộ và người lao động Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin  - Thư viện

Tập thể cán bộ và người lao động Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

I. THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện được thành lập theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện ra đời trên cơ sở hợp nhất 3 Trung tâm: Trung tâm Tin học – Thư viện, Trung tâm Tin học hành chính và Công nghệ thông tin, Trung tâm Ngoại ngữ.

Ngày 11/4/2018, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 1205/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện là đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện cung cấp dịch vụ công về ngoại ngữ, tin học, thông tin, quản lý công tác xuất bản, phát hành chương trình, giáo trình, tài liệu, thư viện, đào tạo trực tuyến và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác ngoại ngữ, tin học, thông tin, xuất bản, phát hành chương trình, giáo trình, tài liệu, công tác thư viện và đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến trình Giám đốc Học viện quyết định;

- Cung cấp dịch vụ công về ngoại ngữ, dịch thuật, tin học khi được giao;

- Tổ chức dịch vụ khai thác thông tin, dữ liệu số hóa hỗ trợ, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện và theo nhu cầu xã hội;

- Thực hiện quản lý hoạt động thông tin, xuất bản, phát hành chương trình, giáo trình, tài liệu;

- Quản lý Thư viện, hiện đại hóa công tác thư viện tại Học viện;

- Quản lý hoạt động đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến theo quy định Học viện;

- Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, sử dụng bài giảng điện tử; quản lý việc khai thác bài gỉảng điện tử, quản lý học viên trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến và đào tạo từ xa;

- Tham gia xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế của Học viện và các văn bản khác khi được Giám đốc Học viện giao;

- Tham gia biên soạn các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khi được giao;

- Tham gia với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá về tin học, ngoại ngữ và hợp tác quốc tế khi được giao;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi được giao;

- Giúp Giám đốc Học viện thống nhất quản lý các nội dung chuyên môn của Trung tâm đối với các bộ phận có liên quan tại các Phân viện của Học viện Hành chính Quốc gia theo quy định của Học viện;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Trung tâm theo quy định;

- Quản lý viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Trong tổng số viên chức, người lao động của Trung tâm có: 01 Phó Giáo sư; 03 Tiến sĩ; 01 Giảng viên cao cấp; 02 Chuyên viên cao cấp; 26 Thạc sĩ và 03 cử nhân.

1. Lãnh đạo Trung tâm: 

- Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu

- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Đức Tú

- Phó Giám đốc: PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh

- Phó Giám đốc: Đ/c Bùi Quốc Hồng.

2. Các phòng chức năng: 

2.1. Phòng Quản lý Xuất bản và Phát hành

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu

2.2. Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu

- Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng: ThS. Phạm Tuấn Anh

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thế Trang

2.3. Phòng Đào tạo trực tuyến

- Trưởng phòng: ThS. Giáp Thị Yến

- Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Việt Hùng

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân

2.4. Thư viện

- Phó Chủ nhiệm Thư viện: ThS. Nguyễn Thành Điệp

3.  Trung tâm có quan hệ phối hợp và chỉ đạo chuyên môn đối với các phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện tại ba phân viện

3.1. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh;

3.2.  Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực  Tây Nguyên;

3.3.  Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế.

IV. DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM

STT HỌ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1. Ban Giám đốc
1 Nguyễn Văn Hậu 1970 Giám đốc 02437734427
2 Nguyễn Đức Tú 1961 Phó Giám đốc 02437735250
3 Ngô Thúy Quỳnh 1975 Phó Giám đốc 02437733407
4 Bùi Quốc Hồng 1960 Phó Giám đốc 02838620607
2. Phòng Quản lý xuất bản và Phát hành
1 Nguyễn Thị Thu 1971 Trưởng phòng 02437731334
2 Ngô Thị Hải Nam 1975 Chuyên viên 02438359868
3 Phạm Thị Vân Anh 1977 Chuyên viên 02437731334
4 Vũ Thị Bích Ngọc 1982 Chuyên viên 02438359868
5 Đỗ Thị Hà 1978 Chuyên viên HĐ 02437732337
6 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1984 Chuyên viên HĐ 02438359868
3. Phòng Quản lý thông tin và Tư liệu
1 Phạm Tuấn Anh 1970 Phó Trưởng phòng 02438345879
2 Nguyễn Thế Trang 1975 Phó Trưởng phòng 02438345879
3 Nguyễn Quang Vinh 1960 Chuyên viên chính 02438345879
4 Lê Đình Thục 1980 Chuyên viên chính 02438345879
5 Trần Thị Như Ngọc 1986 Chuyên viên HĐ 02438345879
4. Phòng Đào tạo trực tuyến
1 Giáp Thị Yến 1978 Trưởng phòng 02437724510
2 Nguyễn Thị Thanh Vân 1965 Phó Trưởng phòng 02438343482
3 Nguyễn Việt Hùng 1971 Phó Trưởng phòng 02437734319
4 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1985 Giảng viên HĐ 02438343482
5 Nguyễn Hồng Vân 1981 Giảng viên HĐ 02437733407
6 Lê Thị Thu Hồng 1970 Chuyên viên 02437724510
7 Lê Thị Thanh Trang 1984 Chuyên viên HĐ 02438343482
8 Nguyễn Hữu Linh 1984 Chuyên viên HĐ 02437733407
9 Trần Hương Liên 1984 Chuyên viên HĐ 02437733407
10 Tạ Thị Tâm 1987 Chuyên viên HĐ 02437733407
11 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 1988 Chuyên viên HĐ 02437733407
5. Thư viện
1 Nguyễn Thành Điệp 1977 PCN Thư viện 02438359866
2 Lê Thu Hoài 1977 Thư viện viên 02438359866
3 Triệu Thị  Tâm 1967 Thư viện viên 02438359866
4 Bùi Thị Hường 1976 Thư viện viên HĐ 02438359866
5 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1980 Thư viện viên HĐ 02438359866
6 Vũ Thị Hương 1986 Thư viện viên HĐ 02438359866
7 Nguyễn Thị Minh Phượng 1979 Thư viện viên HĐ 02438359866

V. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:

2015: Tập thể lao động tiên tiến

2016: Tập thể lao động tiên tiến

2017: Tập thể lao động tiên tiến

2018: Tập thể lao động tiên tiến

2019: Tập thể lao động tiên tiến

Tập thể cán bộ và người lao động phòng Quản lý

Tập thể phòng Quản lý xuất bản và Phát hành

Tập thể phòng

Tập thể phòng Quản lý thông tin và Tư liệu

Tập thể phòng Đào tạo trực tuyến

Tập thể phòng Đào tạo trực tuyến

Tập thể cán bộ và người lao động Thư viện

Tập thể cán bộ và người lao động Thư viện

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC VÀ THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

 

Comments are closed.