NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM “KHOA HỌC HÀNH CHÍNH VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM
“KHOA HỌC HÀNH CHÍNH VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP”

       Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn
Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện

           Chiều ngày 17/12/2014, tại Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP.HCM đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm “Khoa học hành chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập” do TS. Huỳnh Văn Thới, Phụ trách Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP.HCM, làm chủ nhiệm.

           Hội đồng nghiệm thu chính thức gồm: TS. Phạm Quang Huy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực tại Cơ sở TP.HCM – Chủ tịch Hội đồng, TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 2 – Người nhận xét thứ nhất, TS. Trần Trí Trinh – Phó Trưởng Khoa Sau đại học – Người nhận xét thứ hai, TS. Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Mác-Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ủy viên Hội đồng, TS. Mai Đình Lâm, Trưởng Bộ môn Tài chính công – Thư ký Hội đồng. Tham dự buổi nghiệm thu còn có các giảng viên và sinh viên quan tâm.

          TS. Huỳnh Văn Thới, chủ nhiệm đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, báo cáo, nhấn mạnh các kết quả nghiên cứu, giải trình chi tiết việc tiếp thu ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở.

          Hội đồng nghiệm thu chính thức đánh giá đề tài mang tính thời sự cấp thiết, có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn. Trên cơ sở khung lý thuyết hình thành từ những giá trị học thuật, kinh nghiệm thực tiễn của khoa học hành chính Việt Nam và cộng đồng khoa học hành chính quốc tế, nhóm nghiên cứu đã đánh giá thực trạng khoa học hành chính Việt Nam hiện nay đặt trong bối cảnh chung một cách toàn diện, đầy đủ, rút ra những vấn đề đúc kết sâu sắc, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển của khoa học hành chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập một cách thuyết phục.

          Hội đồng nghiệm thu chính thức đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và thống nhất xếp loại xuất sắc.

          Vài hình ảnh của buổi nghiệm thu:

SONY DSC

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

SONY DSC

TS. Phạm Quang Huy tại buổi làm việc

ANH 3

TS. Huỳnh Văn Thới trình bày kết quả nghiên cứu

SONY DSC

Hội đồng nghiệm thu tại buổi làm việc

ANH 5

TS. Trần Trí Trinh nhận xét

 

Comments are closed.