HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO: BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Lâm Đề tài: Hoàn thiện thể chế xử lý vi phạm hành chính trên biển của lực lượng cảnh sát biển ...