tha

BAN GIÁM ĐỐC PHÂN VIỆN

TS. Thiều Huy Thuật Chức vụ: Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên