Dự thảo Báo cáo công tác năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015

Tải về tài liệu BC Tongket 2013-2014 (Dự thảo L.2) (HVHC)

A.KẾT QUẢ CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 2013-2014

I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  1.  Các hệ lớp hiện đang quản lý

- Tiến sĩ: 07 lớp/195NCS, trong đó: 04 NCS nước ngoài (03 Lào, 01 Hàn Quốc);

– Thạc sĩ: 81 lớp/ 3356 học viện, trong đó: 46 học viên nước ngoài;

– Đại học chính quy: 64 lớp/ 5629 sinh viên, trong đó: 107 sinh viên Lào;

– Đại học hình thức vừa làm vừa học: 99 lớp/11.526 học viên;

– Đại học hành chính cấp bằng đại học thứ hai: 03 lớp/181 sinh viên;

– Hệ bồi dưỡng (Bồi dưỡng CB, CC, VC; HC-DN):

+ CV: 12 lớp/1350 học viện (14 lớp/1462 học viện);

+ CVC: 57 lớp/2928 học viện (71 lớp/5485 học viên);

+ CVCC: 22 lớp/1900 học viên (24 lớp/2279 học viện);

So với năm học 2012-2013 bồi dưỡng ngạch CV, CVC, CVCC số lớp giảm 16,5% (91 lớp/109 lớp), số học viên giảm 33,04% (6178 hv/9226 hv).

+ Bồi dưỡng khác: 13 lớp/1100 học viện.

+ Các lớp chuyển đổi để thi cao học chuyên ngành Quản lý công và Tài chính – Ngân hàng: 29 lớp/1549 học viện.

+ Bồi dưỡng theo chức danh thực hiện 15 lớp/786 học viên.

….

 

Tải về tài liệu BC Tongket 2013-2014 (Dự thảo L.2) (HVHC)

 

Comments are closed.