Công văn số 1480/HCQG-TCCB V/v lấy ý kiến Dự thảo Quy định về định mức nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên

Báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến

Quy định chế độ làm việc của giảng viên HVHCQG

scan0130

Comments are closed.