Bộ Nội vụ kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

Ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 689/QĐ-BNV về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. 

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình làm Ủy viên Thường trực.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 20 thành viên là: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triển chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Giúp Bộ trưởng điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc xây dựng, phát triển chuyển đổi số.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển chuyển đổi số của Bộ Nội vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng.

Sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển chuyển đổi số.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng giao Trung tâm Thông tin làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo; là đơn vị đầu mối, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển chuyển đổi số của Bộ Nội vụ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; trình Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Giám đốc Trung tâm Thông tin phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo kiện toàn lại Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Theo moha.gov.vn

Comments are closed.