Resize of gia dat

Nghị định mới quy định về giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Theo đó, sẽ có 5 phương pháp định giá đất. 5 phương pháp định giá đất gồm: So sánh trực tiếp; chiết trừ; thu nhập; thặng dư; hệ số ...
Resize of In_hoa_Don

Quy định về hoá đơn áp dụng từ ngày 1/6

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bộ Tài chính c...