20190710_094242

Sinh viên Khóa 16 bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018– 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia và các Quyết định thành lập của Giám đốc Học viện về việc thành lập các Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp khóa 16 (niên...