IMGP7818

Tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng lập hồ sơ năm 2022

(napa.vn) – Nhằm tăng hiệu quả trong công tác lập hồ sơ cho đội ngũ viên chức, người lao động Học viện, ngày 10/8/2022, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng lập hồ sơ ch...