Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 26/3/2020, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể nhiệm kỳ 2020 – 2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu ra các chức danh chủ chốt của Chi bộ khoá mới có đủ phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực trí tuệ, có khả năng tập hợp đoàn kết thống nhất để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Dự Đại hội có đồng chí Vũ Thanh Xuân – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Quản lý Nhà nước; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Học viện và đông đủ các đảng viên của Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

IMG_9512

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Báo cáo chính trị của Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2017 – 2020 do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Bí thư Chi bộ trình bày tại Đại hội đã nêu bật đặc điểm tình hình và các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ của Chi bộ: Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể hiện có 06 đảng viên, trong đó có 05 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng; đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác. Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tạo sự đồng thuận cao, được cán bộ, đảng viên tin tưởng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong công việc, đời sống thường ngày. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Cùng với đó, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chất lượng công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện trên các lĩnh vực ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; công khai đầy đủ các quy định của Đảng và các tổ chức đoàn thể tới đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện; xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức hoạt động chính trị, thể dục – thể thao, văn hóa – văn nghệ cho đảng viên, đoàn viên trong Học viện; tham mưu xử lý các đề nghị, kiến nghị, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác Đảng, đoàn thể… Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ kết nạp được 03 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị; 100% đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% viên chức, người lao động hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

IMG_9516

Đồng chí Vũ Thanh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thanh Xuân đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Chi bộ phải bám sát mục tiêu để đề ra giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ công tác Đảng được giao, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về tư tưởng; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Học viện. Mỗi đảng viên, quần chúng phải nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, đồng thời rèn luyện tinh thần, thái độ, tác phong làm việc để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng vai trò, vị trí chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Chi bộ cần quan tâm công tác xây dựng Đảng hơn nữa, cả trên 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chăm lo đời sống cho đoàn viên, động viên đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác chuyên môn, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể cấp trên… Đảng ủy Học viện hy vọng và tin tưởng rằng, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể sẽ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ Học viện xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

IMG_9530

IMG_9532

Đại hội tiến hành công tác bầu cử

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra các chức danh chủ chốt của Chi bộ gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tiêu biểu cho đảng viên trong Chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Minh Tuấn tái cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Chu Thị Hương Giang giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

IMG_9538

Đồng chí Vũ Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu giữ các chức danh chủ chốt của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể phấn đấu 100% đảng viên, viên chức và người lao động được học tập, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, chương trình của Đảng và các tổ chức đoàn thể, chủ động nghiên cứu các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; 100% đảng viên thực hiện tốt việc giữ gìn đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt Quy định 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc đăng ký và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn; hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh./.

Một số hình ảnh của Đại hội:

IMG_9502

Quang cảnh Đại hội 

IMG_9539

Chi bộ Tạp chí Quản lý Nhà nước và Chi bộ Văn phòng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu giữ các chức danh chủ chốt của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 

IMG_9508

IMG_9523

IMG_9547

Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội 

IMG_9542

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung – Thu Hương

Comments are closed.