Công văn hướng dẫn đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức và người lao động năm 2014

CV 459 ve danh gia,phan loai nam 2014

1. Phu luc 1 (kem CV so 459-HCQG-TCCB)

2. Phu luc 2 (kem CV so 459-HCQG-TCCB)

Mau 01 (kem CV so 459)

Mau 02 (kem CV so 459-HCQG-TCCB)

Mau 03 (kem CV so 459-HCQG-TCCB)

Mau 04+ Mau 07+Mau 08 (kem CV so 459-HCQG-TCCB)

Mau 05 (kem CV SO 459-HCQG-TCCB)

Mau 06 (kem CV so 459-HCQG-TCCB)

Mau 09 (kèm CV so 459-HCQG-TCCB)

Comments are closed.