Công văn hướng dẫn V/v tổng kết và bình xét, xếp loại các danh hiệu thi đua công đoàn năm 2014

Down:

Mẫu 1.Báo cáo Tổng kết năm 2014

Mẫu 2.Biên bản họp tổ công đoàn

Mẫu 3.Danh sách phân loại Công đoàn viên, Tổ công đoàn

Mẫu 4.Bảng chấm điểm tập thể

Mẫu 5.Danh sách đề nghị khen cao

Mẫu 6.Báo cáo thành tích đề nghị khen cao năm 2015

Mẫu 7.Dang ky thi dua 2015


Document_0001 Document_0002 Document_0003 Document_0004 Document_0005 Document_0006

Comments are closed.