Công văn số 174/CĐHCQG-HD V/v hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ” Vì sự nghiệp dựng, tổ chức công đoàn năm 2017

Down công văn  và hướng dẫn tại các link sau:

Công văn số 174/CĐHCQG-HD V/v hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương năm 2017

HD số 131 của CĐVCVN về xét tặng KNC

Comments are closed.