Công văn số 394-HD/ĐUHV V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016

Hướng dẫn số 394-HD-ĐUHV

MẪU 1a. 1b

MẪU 2, 3, 7

MẪU 4, 4a, 5, 6

MẪU 1

MẪU 7b

MẪU KT1 -KT7

Hướng dẫn số 394-HD/ĐUHV đã đóng dấu đỏ (2 trang đầu và cuối để biết)

scan0144

scan0145

Comments are closed.