Công văn số 661/KH-HCQG Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Học viện Hành chính Quốc gia

Down công văn và biểu mẫu tại link sau:

Kế hoạch tổ chức hội nghị

Mẫu 1 – Tờ trình đề nghị khen thưởng ĐHTT

Mẫu 2 – BB họp bình xét ĐHTT

Mẫu 3 – BC thành tích ĐHTT tập thể

Mẫu 4 – BC thanh tich ĐHTT cá nhân

 

Comments are closed.