Công văn số 715/HCQG-TCCB V/v thực hiện kế hoạch tinh giảm biên chế năm 2018

Down công văn và mẫu danh sách tại 2 link sau:

Công văn hướng dẫn tinh giản biên chế năm 2018

Danh sách tinh giản biên chế

Comments are closed.