Công văn số 741/HVHC-KHTC V/v thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện danh mục mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2014

Down công văn:

CV 791 Chỉ thị 25TTg_1-3

CV 791 Chỉ thị 25TTg_4-6

CV 791 Chỉ thị 25TTg_7-9

Comments are closed.