Công văn V/v chuẩn bị Báo cáo tổng kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2004-2014

scan0037scan0038scan0039

Comments are closed.