Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ khai mạc trọng thể vào ngày mai (17/6/2020)

Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào ngày mai 17/6/2020. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6/2020.

Đại hội sẽ tiến hành họp trong hai phiên, phiên thứ nhất dự kiến sẽ diễn ra từ 14h00 đến 17h00 ngày 17/6/2020 và phiên thứ hai dự kiến sẽ diễn ra từ 08h00 đến 17h00 ngày 18/6/2020. Đại hội được tiến hành với phương châm: Đoàn kết – Sáng tạo – Chất lượng cao – Hiệu quả cao.

Đại hội sẽ tập trung trí tuệ để đánh giá đầy đủ, toàn diện các mặt công tác của Học viện Hành chính Quốc gia trong 5 năm vừa qua. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ thảo luận, thống nhất các phương hướng cơ bản, chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp đột phá nhằm đưa Học viện tiếp tục phát triển trong 5 năm tiếp theo.

2

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ gồm 4 nội dung chính:

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ hai, thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu của Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thứ ba, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ tư, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cổng Thông tin điện tử Học viện sẽ cập nhật liên tục diễn biến của Đại hội./. 

Trần Trung

Comments are closed.