Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc rà soát, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của Học viện năm 2021

(napa.vn) – Sáng ngày 24/02/2021, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc rà soát, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của Học viện năm 2021.

Đến tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn công tác có: đồng chí Vũ Đăng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Phạm Hùng Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Lại Đức Vượng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng chí Trần Xuân Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; đồng chí  Trần Thị Hương Liên – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cùng với các đồng chí thuộc các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ.

IMG_0962

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Về phía Học viện, tiếp và làm việc với Đoàn công tác có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị trực thuộc Học viện tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện tại Hà Nội và các phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và khu vực Tây Nguyên.

IMG_0978

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo về việc rà soát, triển khai kế hoạch nhiệm vụ của Học viện năm 2021

Tại buổi làm việc, PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện đã trình bày báo cáo về việc rà soát, triển khai kế hoạch nhiệm vụ của Học viện năm 2021, đánh giá hoạt động của Học viện, đưa ra các giải pháp để triển khai nhiệm vụ và một số kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Theo đó, kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia gồm các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2021 ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021; nhiệm vụ do Giám đốc Học viện giao cho các đơn vị, khoa ban trực thuộc Học viện; các nhiệm vụ từ năm 2020 đang tiếp tục triển khai trong năm 2021 và những năm tiếp theo tại Hà Nội và tại 03 Phân viện theo Quyết định số 527/QĐ-HCQG ngày 09/02/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Năm 2021 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia và là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đứng trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Học viện đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần: “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại” nhằm tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia. Trong đó, Học viện tập trung vào các định hướng lớn sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động Học viện; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; Hiện đại hóa toàn diện Học viện.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2021 bao gồm: Kiện toàn tổ chức của các đơn vị cấu thành của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; Xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Học viện; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; Hiện đại hóa cơ sở vật chất, quy chuẩn hóa, thực hiện quản trị thông minh tại Học viện.

Về các đề xuất, kiến nghị của Học viện kính đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ: Xem xét, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng năm 2021 của Học viện theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP; Hướng dẫn Học viện trong việc xử lý lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ theo Thông báo số 4592/TB-BNV ngày 04/9/2020; Sớm kiện toàn, bổ sung 01 Phó Giám đốc Học viện; Có cơ chế đặc thù đối với Học viện trong chế độ chi trả chuyên gia cao cấp tham gia bồi dưỡng các lớp chuyên viên cao cấp, cấp vụ, cấp sở, cấp huyện, bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương; Lãnh đạo Bộ Nội vụ quan tâm tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Học viện tại Hà Nội và tại Phân viện thành phố Hồ Chí Minh; Sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; Sớm ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với giảng viên giảng dạy quản lý nhà nước ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương, tổ chức sự nghiệp khác; Có hướng dẫn định mức thu, chi đối với từng loại hình lớp tổ chức theo hình thức từ xa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí tổ chức biên soạn mới, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung các chương trình bồi dưỡng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã có những ý kiến bổ sung, làm rõ thêm những nội dung để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện trong năm 2021. Trên cơ sở đó, đại diện các vụ chức năng thuộc Bộ Nội vụ đã giải đáp những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện để triển khai tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 của Học viện.

IMG_0968

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện nhấn mạnh một số nội dung Học viện sẽ triển khai trong năm 2021, bao gồm: Triển khai sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; Xây dựng đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo mở thêm 03 mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và 01 mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; Triển khai thanh lý một số lao động hợp đồng trong tháng 02; Học viện chủ trương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong dạy và học, trong đó, từ năm 2021, Học viện chỉ tổ chức các lớp bồi dưỡng tại các cơ sở của Học viện; Xây dựng nguồn tư liệu số hóa từ nguồn thu sự nghiệp của Học viện; Tiếp tục triển khai hình thức đào tạo, bồi dưỡng từ xa có hiệu quả, đúng quy định; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản, tài chính, quản lý nhân sự, bồi dưỡng…; Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ; Hoàn thành việc thu hồi đất của Học viện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan gửi lời cảm ơn tới Đoàn công tác của Bộ Nội vụ và khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham gia góp ý của Đoàn công tác để kịp thời có những chấn chỉnh trong hoạt động của Học viện, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Học viện ngay sau Tết Nguyên đán, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai các nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, quản trị nội bộ. Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2021 của Học viện cùng với những ý kiến phát biểu của lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã đưa ra, Học viện cần khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng ủng hộ việc Học viện tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg và chủ trương xin đào tạo hệ đại học đảm bảo sự liên thông ba cấp (Đại học – Thạc sĩ – Tiến sĩ) tại Học viện.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

IMG_0953

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

IMG_0973

Các đại biểu tham dự trực tuyến tại 03 điểm cầu

IMG_0983

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi làm việc

IMG_0985

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

IMG_0989

Đồng chí Lại Đức Vượng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phát biểu tại buổi làm việc

IMG_0991

Đồng chí Phạm Hùng Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc

IMG_1002

Đồng chí Trần Xuân Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp phát biểu tại buổi làm việc

IMG_0999

Đồng chí  Trần Thị Hương Liên – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tại buổi làm việc

IMG_0994

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

IMG_1006

Đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tại buổi làm việc

IMG_1009

Đồng chí Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại buổi làm việc

IMG_0965

Quang cảnh buổi làm việc

Như Ngọc – Trần Trung

Comments are closed.