Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ làm việc với Đảng ủy Học viện

(napa.vn) – Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 06/11/2019, tại Phòng Truyền thống Học viện, Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ do Đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Học viện về việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cấp ủy; việc phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chính quyền; và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng đối với Đảng bộ Học viện.

Thành phần Đoàn Kiểm tra tham dự buổi làm việc còn có các Đồng chí: Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Nguyễn Ngọc Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; Nguyễn Tuấn Ninh – Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; Cấn Thị Bích – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

Về phía Đảng ủy Học viện tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy; các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện, chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

IMG_0677

Đồng chí Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Anh Tuấn khẳng định công tác kiểm tra là công tác thường xuyên của Đảng, “quản lý mà không kiểm tra thì coi như không quản lý”. Đồng chí đề nghị, công tác kiểm tra phải đảm bảo tinh thần công tâm, khách quan trong việc đánh giá những kết quả đạt được; mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, yếu kém, khuyết điểm (nếu có) để từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cấp ủy đảng tại đơn vị, bảo đảm và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong Đảng. Đẩy mạnh tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên; thống nhất trong tư tưởng và hành động, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, Đảng bộ, giúp đảng viên tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ do cấp trên và Chi bộ giao, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng công bố Quyết định số 1697-QĐ/ĐUBNV ngày 12/7/2019 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc kiểm tra đối với Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tập trung vào 5 nội dung trọng tâm: (1) Kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; (2) Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; (3) Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; (4) Việc thực hiện Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; (5) Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chính quyền đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ tại cơ quan, đơn vị và thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo Quy định 58-QĐ/TW ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị.

IMG_0685

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng công bố Quyết định số 1697-QĐ/ĐUBNV ngày 12/7/2019 của Đảng ủy Bộ Nội vụ

Thay mặt Đảng ủy Học viện, Đồng chí Vũ Thanh Xuân trình bày báo cáo công tác của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo nêu rõ Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện và các cấp ủy trong Đảng bộ đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, thông qua đó, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được nâng lên; đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện và các cấp ủy đảng được đề cao; tổ chức bộ máy, cán bộ, mối quan hệ công tác được xác định rõ ràng hơn, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả hơn; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả; tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác cán bộ được Đảng ủy Học viện coi là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, đặc biệt sau khi có Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện đã kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện từ 22 đơn vị xuống còn 17 đơn vị; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, ban, đơn vị trong Học viện đã đáp ứng yêu cầu, số lượng lãnh đạo cấp khoa, ban giảm từ 49 người xuống 39 người (tại thời điểm ngày 30/6/2019 so với thời điểm ngày 30/6/2017).

Đối với công tác tổ chức Đảng, Đảng ủy Học viện đã ban hành Kế hoạch số 515-KH/ĐUHV ngày 12/02/2018 về thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện, tính đến 30/9/2019 tổng số tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc là 29 tổ chức (giảm 11 tổ chức so với trước khi có Quyết định 05/2018/QĐ-TTg).

IMG_0688

Đồng chí Vũ Thanh Xuân trình bày báo cáo của Đảng bộ Học viện tại buổi làm việc

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Học viện thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ. Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu giúp Đảng ủy Học viện xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Học viện đối với 6 Chi bộ, giám sát đối với 5 Chi bộ; xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện đối với 6 Chi bộ, giám sát đối với 2 Chi bộ. Tính đến ngày 30/9/2019, Đảng ủy Học viện thi hành kỷ luật đối với 11 đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3) bằng hình thức khiển trách; xóa tên 2 đảng viên trong danh sách đảng viên của Đảng bộ Học viện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Học viện vẫn gặp một số vấn đề nổi lên, khó khăn, vướng mắc tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của Học viện, cũng như tác động đến tâm tư của người lao động Học viện như: trong quá trình sắp xếp theo chủ trương chung, thực tế đã phát sinh một số vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị đòi hỏi sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện; hoạt động sinh hoạt chuyên đề còn chưa đều khắp các Chi bộ và số lượng buổi sinh hoạt chuyên đề còn ít; nhiệm vụ đào tạo đại học không còn sau khi ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg dẫn đến nguồn thu của Học viện giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng và đời sống của công chức, viên chức, người lao động Học viện; Học viện nhiều năm không được tuyển dụng biên chế đã tạo áp lực lớn trong công tác cán bộ, công tác tài chính của Học viện.

IMG_0729

Đồng chí Trần Anh Tuấn phát biểu kết thúc buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn Kiểm tra đã có những trao đổi, góp ý hết sức thẳng thắn với Đảng ủy Học viện về các nội dung kiểm tra. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Trần Anh Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị của Đảng ủy Học viện đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu báo cáo, giải trình phục vụ công tác của Đoàn và ghi nhận những kết quả triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng tại Đảng bộ Học viện, nhất là những cách làm sáng tạo của các cấp ủy trong Đảng bộ; Đồng chí cũng lưu ý Đảng ủy Học viện một số mặt cần khắc phục trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hoạt động của Đảng bộ. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Học viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Đảng bộ Bộ Nội vụ để làm tốt hơn nữa công tác đảng của đơn vị.

IMG_0697

Đồng chí Đặng Xuân Hoan phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy Học viện, Đồng chí Đặng Xuân Hoan gửi lời cảm ơn tới Đoàn Kiểm tra và khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham gia góp ý của Đoàn Kiểm tra để kịp thời có những chấn chỉnh trong hoạt động của Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

IMG_0701

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn trao đổi, góp ý tại buổi làm việc

IMG_0704

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng trao đổi, góp ý tại buổi làm việc

IMG_0707

Đồng chí Cấn Thị Bích trao đổi, góp ý tại buổi làm việc

IMG_0709

Đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh trao đổi, góp ý tại buổi làm việc

IMG_0725

Đồng chí Lương Thanh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện báo cáo tại buổi làm việc

IMG_0711

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện báo cáo tại buổi làm việc

IMG_0718

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện báo cáo tại buổi làm việc

IMG_0719

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện báo cáo tại buổi làm việc

IMG_0683

Quang cảnh buổi làm việc

Trần Trung

Comments are closed.