Hội thảo khoa học cấp nhà nước, với chủ đề: “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”

Sáng 28-01-2015, tại thành phố Hạ Long, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp nhà nước, với chủ đề: “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”. PGS, TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thào Xuân Sùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cùng hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành trong công tác xây dựng Đảng, nhiều nhà lãnh đạo quản lý, chỉ đạo thực tiễn ở các đơn vị, địa phương trong cả nước. Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện tham dự.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền luôn là vấn đề hệ trọng và cũng rất phức tạp. Nhất là trong điều kiện hiện nay, khi đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong suốt 85 năm lãnh đạo cách mạng, trong đó có 70 năm cầm quyền, Đảng ta phải gánh vác trọng trách lớn lao mà nhân dân giao phó là vừa đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vừa lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong 30 năm đổi mới toàn diện đất nước.

Với góc nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh trong những năm qua, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Từ việc lựa chọn đúng vấn đề, đổi mới tư duy nhận thức, định vị lại giá trị của tỉnh, nhận diện đầy đủ lợi thế, thách thức, mâu thuẫn, yếu kém, xác định đúng triết lý, mục tiêu và quan điểm phát triển, Tỉnh quyết tâm đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ, bước đầu cho thấy hiệu quả trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ở Quảng Ninh.

Tiếp theo, từ diễn đàn Hội thảo, các ý kiến tham luận đều cho rằng, tính tất yếu cầm quyền của Đảng ta như là một vấn đề có tính quy luật – quy luật vận động của thời đại và xã hội nước ta, nhu cầu về tư tưởng, tình cảm của nhân dân ta, trực tiếp là sự phát triển của giai cấp công nhân, của phong trào yêu nước cách mạng và được thể hiện qua hoạt động của Đảng ta trong 85 năm qua.

 Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Với những lập luận sắc sảo, dưới nhiều giác độ khác nhau, nhiều ý kiến tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý đều khẳng định, Đảng cầm quyền không phải để mưu cầu lợi ích cho riêng Đảng mà là vì lợi ích cao nhất của đất nước và dân tộc. các ý kiến tham luận tập trung các nội dung, như về trách nhiệm cầm quyền của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; về những nguy cơ, thách thức đối với Đảng cầm quyền  hiện nay; về những giải pháp cơ bản và chủ yếu nhằm tiếp tục không ngừng nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm cầm quyền của Đảng ta trong tình hình hiện nay…

Kết thúc Hội thảo, Ban Tổ chức đánh giá cao và khẳng định, các tham luận đã thể hiện những cái nhìn đa chiều, những phân tích sâu sắc liên quan đến chủ đề Hội thảo, cho thấy tâm huyết và trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học đối với Đảng cầm quyền và những vấn đề liên quan đến Đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội để diễn đàn góp phần cùng toàn Đảng tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Sau Hội thảo, Ban Tổ chức tiếp tục chắt lọc những ý kiến đóng góp có giá trị và hàm lượng khoa học cao, những luận đề nóng bỏng, cấp bách đã thống nhất cần thực thi để vận dụng ngay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn và báo cáo Trung ương Đảng, góp phần thiết thực vào xây dựng và hoàn thiện nội dung văn kiện Đại hội XII sắp tới của Đảng./.

(Tạp chí QLNN)

Comments are closed.