Hướng dẫn số 397 -HD/ĐUHV V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017

Down hướng dẫn và các biểu mẫu tại các link sau:

Hướng dẫn số 397 -HD/ĐUHV V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017

MẪU 1 

MẪU 2a. 2b, 2c

MẪU 3a, 3b

MẪU 4a, 4b, 5, 6

MẪU KT1 -KT6

Bản tự kiểm điểm NQTW4

Mẫu 1 – Bản tự kiểm điểm của tập thể

Comments are closed.