Hướng dẫn số 67/HD-HCQG Về việc tổng kết và khen thưởng thi đua năm 2016

HD so 67_HD-HCQG vv Tong ket và khen thuong TĐ 2016

Mau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)

Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)

Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)

Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)

Mau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)

Mau so 5A -BB kiem phieu (kem HD so 67_HD-HCQG)

Mau so 5B -BB kiem phieu (kem HD so 67_HD-HCQG)

Mau so 6A+6B+6C+6D – DS de nghị KT (kem HD so 67_HD-HCQG)

Mau so 7A+7B+7C+7D – Phieu Bau (kem HD so 67_HD-HCQG)

Mau so 8 – BC Sang kien, De tai (kem HD so 67_HD-HCQG)

Comments are closed.