Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Down Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 theo link dưới:

Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Danh sách người kê khai tài sản năm 2017

Biên bản họp công khai đơn vị

Phụ lục II – Mẫu Kê khai năm 2017

Phụ lục III – Hướng dẫn kê khai năm 2017

Danh mục Kê khai tài sản, thu nhập theo nghị định 78

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP

Thông tư 08/2013/TT-TTCP

Danh sách ký nộp kê khai tài sản

Comments are closed.