Kế hoạch số 555/KH-HCQG Tổ chức phong trào thi đua năm 2019

Down hướng dẫn và các mẫu biểu tại link sau:

HD Đăng ký thi đua

Mẫu 01 – Đăng ký thi đua cá nhân

Mẫu 02 – Đăng ký thi đua tập thể

Mẫu 03 – Đăng ký thi đua theo chuyên đề

Mẫu 04 – Bảng thống kê ĐKTĐ

Mẫu 05 – Tổng hợp ĐKTĐ

scan0285 scan0286 scan0287 scan0288

Comments are closed.