Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa III/2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, sáng ngày 03/4/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa III/2018. Tham dự Lễ khai giảng, có: NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện, ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; lãnh đạo một số khoa, ban, đơn vị của Học viện cùng hơn 70 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức đến từ các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương tham dự khóa học.

ThS. Tống Đăng Hưng công bố các quyết định của lớp bồi dưỡng

ThS. Tống Đăng Hưng công bố các quyết định của lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ ngày 03/4  đến 25/5/2018, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 14 chuyên đề gồm 5 chuyên đề về kỹ năng, 4 chuyên đề báo cáo chuyên sâu thuộc 2 nhóm kiến thức cơ bản: Nhà nước và pháp luật, hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, lãnh thổ; 2 bài kiểm tra, 1 chuyến đi thực tế, 1 bài viết đề án.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân chúc mừng các học viên tham dự khóa học, đây là khóa học thứ ba thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ – TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng có vị trí quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đồng thời, nhấn mạnh học tập là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lớp học được tổ chức trong giờ hành chính, do đó các học viên cần cố gắng với trách nhiệm cao nhất, có kế hoạch bố trí công việc của cơ quan, cá nhân, tham gia đầy đủ, nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và đạt kết quả cao nhất. Học viện sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên trong thời gian tham dự khóa học.

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng phổ biến các quy định, quy chế học tập tại Học viện

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng phổ biến các quy định, quy chế học tập tại Học viện

Lớp bồi dưỡng Chuyên viên cao cấp khóa III/2018

Lớp bồi dưỡng Chuyên viên cao cấp khóa III/2018

Minh Giang

Comments are closed.