Mẫu dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của…….

Down mẫu tại link sau:

Mẫu dự thảo CN,NV,QH VÀ CCTC

Comments are closed.