Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ

(napa.vn) – Ngày 19/7/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 819/QĐ-BNV ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ.

quy che

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (đơn vị); tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Quy chế quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: lập đề nghị, dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo, thẩm định, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtcó quy định về thủ tục hành chính, việc lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính và các nội dung khác về kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của Quy chế này và quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ phải tuân thủ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; phạm vi điều chỉnh, mức độ phức tạp của văn bản quy phạm pháp luật cần được xây dựng, ban hành, Bộ trưởng quyết định việc phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 17 Quy chế này.

Đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtcó trách nhiệm thực hiện việc hợp nhất VBQPPL theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn Quyết định số 819/QĐ-BNV và Quy chế: Tại đây

Như Ngọc

Comments are closed.