Thông báo nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Down thông báo tại link sau:

Thông báo nâng lương trước hạn

Comments are closed.