Thông báo số 08/TB-CĐHCQG V/v khen thưởng cá nhân, tập thể được công đoàn cấp trên khen thưởng – Năm 2018

Down thông báo tại link sau:

Thông báo khen thưởng cấp CĐVC. BNV năm 2018

 

Comments are closed.