Thông báo số 1444/TB-HCQG V/v bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Học viện Hành chính Quốc gia

Mẫu 1 đăng ký bổ nhiệm chức danh GS
Mẫu 2 Lý lịch khoa học

BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA

Số: 1444 /TB-HCQG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư
của Học viện Hành chính Quốc gia
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Ngày 10 tháng 10 năm 2016 Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2016 đối với 05 nhà giáo của Học viện. Căn cứ vào nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Các cá nhân đang công tác hoặc là giáo viên thỉnh giảng tại Học viện có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước hoặc quyết định được bổ nhiệm làm Giáo sư, Phó Giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

  1. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

– Đơn xin xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý bố trí thời gian để ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn tại Học viện (Mẫu số 01 đính kèm).

– Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan quản lý (Mẫu số 02 đính kèm).

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (đối với giảng viên thỉnh giảng không đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại HĐCDGSCS Học viện Hành chính Quốc gia)

     3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư nộp tại Phòng A215, Ban Tổ chức – Cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia (người nhận: đ/c Trịnh Huyền Mai) trước ngày 30 -11 – 2016 để tổng hợp và tiến hành quy trình tiếp theo.

 

Nơi nhận:                                                                             TL. GIÁM ĐỐC
- Các cá nhân đủ điều kiện;                           KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ
- GĐ, các PGĐHV (để biết);                                                PHÓ TRƯỞNG BAN

– Website HVHCQG: www.napa.vn                                    (Đã ký và đóng dấu)

– Lưu VT, TCCB.

                                                                                        ThS. Nguyễn Tiến Hiệp

Comments are closed.