Thông báo số 196/TB-HCQG Chiêu sinh các lớp bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc Sĩ các chuyên ngành QLC, CSC, LHP&LHC, TC-NH, QLKT

Down thông báo tại link sau:

Thông báo chiêu sinh các lớp bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc Sĩ các chuyên ngành

 

Comments are closed.