Thông báo số 490/TB-HCQG V/v Chiêu sinh lớp đào tạo cơ bản về tư duy khoa học hệ thống và áp dụng tổng thể hệ thống quản lý tiên tiến Malik vào công tác quản lý, lãnh đạo

scan0297scan0298scan0299scan0300

Comments are closed.