Thông báo số 997/TB_HCQG về kế hoạch tổ chức mở lớp tiếng Anh trình độ tương đương B1, Khung chuẩn Châu Âu cho học viên cao học của Học viện và đối tượng khác có nhu cầu


IMG_0720IMG_0721

Comments are closed.