Thư cảm ơn của Học viện Hành chính Quốc gia tới các cá nhân, đơn vị đối với việc Tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quản lý nhà nước về biển và hải đảo: vấn đề và cách tiếp cận”

scan0146

Comments are closed.