Tập thể cán bộ và người lao động Tạp chí Quản lý nhà nước

TẠP CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

I. THÀNH LẬP Tạp chí Quản lý nhà nước được thành lập theo Quyết định số 08/HCQG ngày 03/3/1993 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20/01...