Tập thể viên chức và người lao động Ban Quản lý bồi dưỡng

Ban Quản lý bồi dưỡng

I. THÀNH LẬP: – Trường Hành chính được thành lập ngày 29/5/1959 thực hiện chức năng, nhiệm vụ huấn luyện cán bộ chính quyền. Sau khi được thành lập Trường đã có bộ phận làm công tác quản lý lớp...
covid-19

Thơ Phòng chống dịch Covid

Phụ trang xin có mấy lời Cuộc chiến chống dịch một thời Cona Học viện Hành chính Quốc gia Quyết không để mắc một ca nhiễm nào Ban Giám đốc đã dựng rào Ngăn con Covid đụng vào thầy cô Sáng chiều dù nắ...
Tập thể Khoa

Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/11/2018, Khoa QLNN về Kinh tế và Khoa Quản lý Tài chính công đã được cơ cấu lại thành Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính...
Tập thể Ban Hợp tác quốc tế

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. Giới thiệu chung Ban Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 146/HCQG-TCCB ngày 30/6/1995 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. – Tổng số viên chức và người lao động: 28 người...
Tập thể viên chức Văn phòng Đảng – Đoàn thể

VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

1. Thành lập           Ngày 07/5/2018 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 1516/QĐ-HCQG về việc thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể.  Ngày 29/5/2018 Giám đốc Học viện Hà...