Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự tổ chức Tòa đàm khoa học: “Tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương khóa XII”...

Sáng ngày 03 tháng 7 năm 2020, thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2020 đã được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt, Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự đã tổ chức Tòa đàm khoa học vớ...