BỘ MÔN CHÍNH TRỊ HỌC

Tập thể

Tập thể cán bộ Khoa Pháp luật – Nhà nước và Lý luận cơ sở.

      1. Lịch sử thành lập

     Ngày 19/4/2010, Bộ môn Khoa học Chính trịthuộc Khoa Lý luận cơ sở được thành lập trên cơ sở Quyết định số 639/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính về việc đổi tên bộ môn và thành lập bộ môn thuộc Khoa Lý luận cơ sở.

     Sau đó Bộ môn Khoa học Chính trị được đổi tên thànhBộ môn Chính trị họctheo Quyết định số 1189/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc sáp nhập Khoa Nhà nước – Pháp luật và Khoa Lý luận cơ sở

      2. Vị trí, chức năng

     Bộ môn Chính trị học là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, có chức năng giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

      3. Nhiệm vụ, quyền hạn

     – Tham mưu cho Trưởng Khoa về chiến lược, kế hoạch phát triển của Bộ môn và của Khoa; Chương trình, kế hoạch giảng dạy thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn; Tổ chức các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học phục vụ cho chuyên môn của Bộ môn, Khoa.

     – Giảng dạy một số môn học thuộc khoa học chính trị trong chương trình đào tạo cử nhân của Học viện; giảng dạy chương trình cao học; Giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức…

     – Chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu;Hướng dẫn sinh viên khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn luận văn, luận án cho học viên; Tổ chức và tham gia các sinh hoạt chuyên môn, toạ đàm, hội thảo … phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Khoa và Học viện.

     – Thực hiện việc quản lý, phân công, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động; quản lý tài sản được giao.

      4. Cơ cấu tổ chức

      Hiện tại, Bộ môn có 05 giảng viên, trong đó có 02 giảng viên cao cấp, phó giáo sư và 03 tiến sĩ.

      Phó Trưởng Bộ môn là: Tiến sĩ Lê Đình Lung

      Số điện thoại liên hệ: 0904267007

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ HỌC

Comments are closed.