BỘ MÔN KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Tập thể

Tập thể cán bộ Khoa Pháp luật – Nhà nước và Lý luận cơ sở.

      1. Lịch sử thành lập

     – Bộ môn Khoa học đại cương thuộc Khoa Lý luận cơ sở được thành lập trên cơ sở Quyết định số 639/QĐ-HVHC ngày 19/4/2010 của Giám đốc Học viện Hành chính về việc đổi tên bộ môn và thành lập bộ môn thuộc Khoa Lý luận cơ sở.
– Sau đó, Bộ môn Khoa học đại cương được đổi tên thành Bộ môn Kiến thức đại cương theo Quyết định số 1189/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc sáp nhập Khoa Nhà nước – Pháp luật và Khoa Lý luận cơ sở.

     – Bộ môn tiếp nhận các giảng viên Giáo dục thể chất thuộc Phòng Quản lý đào tạo và Phát triển nhân lực hành chính theo Quyết định số 3179/QĐ-HCQG ngày 17/9/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc điều động đối với viên chức và lao động hợp đồng trong nội bộ Học viện.

      2. Vị trí, chức năng

     – Bộ môn Kiến thức đại cương trực thuộc Khoa Nhà nước-Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia.

     – Bộ môn Kiến thức đại cương có chức năng giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của lãnh đạo Khoa.

      3. Nhiệm vụ, quyền hạn

     – Tham mưu cho Trưởng Khoa về chiến lược, kế hoạch phát triển của Bộ môn và của Khoa; Chương trình, kế hoạch giảng dạy thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho chuyên môn của Bộ môn, Khoa.

     – Giảng dạy các môn học đại cương trong chương trình đào tạo cử nhân của Học viện: Xã hội học đại cương, Đại cương văn hoá Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới và Giáo dục thể chất; Giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức…

     – Chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu; Tổ chức và tham gia các sinh hoạt chuyên môn, toạ đàm, hội thảo … phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Khoa và Học viện.

     – Thực hiện việc quản lý, phân công, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động; quản lý tài sản được giao.

      4. Cơ cấu tổ chức

     Hiện tại, Bộ môn có 12 viên chức và người lao động. Trong đó03 Nghiên cứu sinh; 07 Thạc sỹ; 02 Cử nhân.

     Phó Trưởng Bộ môn: Ths. Đinh Thị Nguyệt

     Số điện thoại liên hệ: 0902.028009

BỘ MÔN KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Comments are closed.