BỘ MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

   

Tập thể

Tập thể cán bộ Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở

  1. Lịch sử thành lập

Bộ môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật được thành lập theo Quyết định số1189/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định về chức năng, nhiệm vụ Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở.
      2. Vị trí, chức năng

Bộ môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, có chức năng giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

      3. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham mưu cho Trưởng Khoa về chiến lược, kế hoạch phát triển của Bộ môn và của Khoa; Chương trình, kế hoạch giảng dạy thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho chuyên môn của Bộ môn, Khoa.

- Giảng dạy một số môn học trong chương trình đào tạo của Học viện; Giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn theo sự phân công của Trưởng khoa;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tọa đàm, hội thảo về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ môn, Khoa, Học viện và theo đơn đặt hàng của xã hội; Chủ trì và tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn khi được cấp có thẩm quyền giao và theo nhu cầu của xã hội; Cung cấp dịch vụ tư vấn và phản biện chính sách theo đơn đặt hàng về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

- Thực hiện việc quản lý đội ngũ viên chức và người lao động của Bộ môn; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Học viện và Trưởng khoa giao.

      4. Cơ cấu tổ chức

Hiện tại Bộ môn có 07 viên chức và người lao động. Trong đó có:01 Phó giáo sư; 05 Tiến sỹ; 01 Nghiên cứu sinh.

Trưởng Bộ môn: Tiến sĩ Lê Thị Hoa

Số điện thoại liên hệ: 0984666958

BỘ MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Comments are closed.