BỘ MÔN THANH TRA

Tập thể

Tập thể cán bộ Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở

      1. Lịch sử thành lập

Bộ môn Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 1189/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở.

      2. Vị trí, chức năng

Bộ môn Thanh tra là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, có chức năng giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

     3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1.Tham mưu cho Trưởng khoa về:

a) Chiến lược, kế hoạch phát triển của Bộ môn và Khoa;

b) Chương trình, kế hoạch giảng dạy thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn;

c) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho chuyên môn của Bộ môn, Khoa.

3.2. Về giảng dạy:

a) Giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn theo phân công của Trưởng Khoa.

b) Giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia theo sự phân công của Trưởng khoa; là đầu mối quản lý kế hoạch giảng dạy các môn học của chuyên ngành Thanh tra do Khoa đảm nhiệm.

3.3. Về nghiên cứu khoa học:

a) Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, toạ đàm, hội thảo về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ môn, Khoa, Học viện và theo đơn đặt hàng của xã hội;

b) Chủ trì và tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn khi được cấp có thẩm quyền giao và theo nhu cầu xã hội;

c) Cung cấp dịch vụ tư vấn và phản biện chính sách theo đơn đặt hàng về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

3.4. Thực hiện việc quản lý đội ngũ viên chức và người lao động của Bộ môn ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật và Học viện.

3.5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Bộ môn theo quy định của pháp luật và Học viện.

3.6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Lãnh đạo Học viện và Trưởng khoa giao.

      4. Về cơ cấu tổ chức

Bộ môn Thanh tra có 8 viên chức và người lao động. Trong đó có 1 giảng viên là PGS.TS,  04 giảng viên là tiến sĩ, 02 giảng viên là thạc sĩ, 01 viên chức là cử nhân (thư kí khoa).

Trưởng bộ môn: TS. Bùi Thị Thanh Thuý

Số điện thoại liên hệ: 0983115677

BỘ MÔN THANH TRA

Comments are closed.