BỘ MÔN THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC

Tập thể

Tập thể cán bộ Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở.

      1. Lịch sử thành lập

Bộ môn Thể chế Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1189/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở.
      2. Vị trí, chức năng

Bộ môn Thể chế Nhà nước trực thuộc Khoa Nhà nước pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia; có chức năng giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của lãnh đạo Khoa

      3. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham mưu cho Trưởng Khoa về chiến lược, kế hoạch phát triển của Bộ môn và của Khoa; Chương trình, kế hoạch giảng dạy thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho chuyên môn của Bộ môn, Khoa.

- Giảng dạy một số môn học trong chương trình đào tạo cử nhân của Học viện; Giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức; Giảng dạy một số môn học trong chương trình đào tạo Sau đại học của Học viện.

- Chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu; Tổ chức và tham gia các sinh hoạt chuyên môn, toạ đàm, hội thảo … phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Khoa và Học viện.

- Thực hiện việc quản lý, phân công, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động; quản lý tài sản được giao.

      4. Cơ cấu tổ chức

Bộ môn có 08 giảng viên, trong đó có 05 tiến sĩ, 03 thạc sĩ.

Trưởng Bộ môn: TS. Đàm Bích Hiên

Số điện thoại liên hệ: 0915523481

BỘ MÔN THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC

Comments are closed.