BỘ MÔN TRIẾT HỌC

Tập thể

Tập thể cán bộ Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở.

      1. Lịch sử hình thành

     –  Ngày 19/4/2010, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, Khoa Lý luận cơ sở được thành lập trên cơ sở Quyết định số 639/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính về việc đổi tên bộ môn và thành lập bộ môn thuộc Khoa Lý luận cơ sở.
– Sau đó, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin được đổi tên thành Bộ môn Triết học theo Quyết định số 1189/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc sáp nhập Khoa Nhà nước – Pháp luật và Khoa Lý luận cơ sở.

      2. Vị trí, chức năng

     – Tham mưu cho Trưởng Khoa về chiến lược, kế hoạch phát triển của Bộ môn và của Khoa; Chương trình, kế hoạch giảng dạy thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho chuyên môn của Bộ môn, Khoa.

     – Giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức; Giảng dạy môn Triết học trong chương trình đào tạo Sau Đại học của Học viện.

     – Chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học; Tổ chức và tham gia các sinh hoạt chuyên môn, toạ đàm, hội thảo… phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Khoa và Học viện.
– Thực hiện việc quản lý, phân công, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động; quản lý tài sản được giao.

      3. Nhiệm vụ, quyền hạn

     – Tham mưu cho Trưởng khoa về Chiến lược, kế hoạch phát triển của Bộ môn và Khoa;Chương trình, kế hoạch giảng dạy thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn;Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho chuyên môn của Bộ môn, Khoa.

     – Về giảng dạy: Giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác về các lĩnh vực chuyên môncủa Bộ môn theo phân công của lãnh đạo Khoa; Giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia theo sự phân công của Trưởng khoa; là đầu mối quản lý kế hoạch giảng dạy các môn học của Bộ môn do Khoa đảm nhiệm;

     – Về nghiên cứu khoa học: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, toạ đàm, hội thảo về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ môn, Khoa, Học viện và theo đơn đặt hàng của xã hội; Chủ trì và tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu, đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn khi được cấp có thẩm quyền giao và theo nhu cầu xã hội;Cung cấp dịch vụ tư vấn và phản biện chính sách theo đơn đặt hàng về các lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

      – Thực hiện việc quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng; quản lý tài sản được giao theo sự phân công của Trưởng khoa, theo quy định của pháp luật và Học viện

      – Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Bộ môn theo quy định của pháp luật và Học viện.

      – Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Lãnh đạo Học viện và Trưởng khoa giao.

      4. Cơ cấu tổ chức

      Bộ môn có 07 giảng viên, trong đó có 04 TS, 03 ThS.

     Trưởng Bộ môn là: TS. Lê Thị Hằng

     Số điện thoại liên hệ: 0976.049.296

BỘ MÔN TRIẾT HỌC

Comments are closed.