Tập thể phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (Sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ thực hi...
Tập thể phòng

PHÒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG          Phòng Thi đua, Khen thưởng và Cải cách hành chính là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (Sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác t...
Tập thể phòng

PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Phòng Chế độ chính sách và Đào tạo, Bồi dưỡng là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác chế độ chính s...

PHÒNG BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG           Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự là đơn vị thuộc Ban Tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Ban), có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện công tác bộ máy, ...
Tập thể cán bộ và người lao động Ban Tổ chức cán bộ

Giới thiệu về Ban Tổ chức – Cán bộ

  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Ban Tổ chức cán bộ thành lập ngày 26/9/1981 theo Quyết định số 91 – HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Hành chính Trung ương; Hiện nay, ...